Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Supportho Medical B.V.
Statutair gevestigd te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74934058

Artikel 1 – Begripsbepaling

1.1 Onder Supportho wordt in deze voorwaarden verstaan: Supportho Medical BV, gevestigd te Amersfoort.

1.2 Onder ‘Afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten en/of goederen (waaronder medische hulpmiddelen en/of implantaten) door Supportho, dan wel het verrichten van enige andere prestatie met Supportho een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Supportho deelt haar afnemers in drie groepen: a. Medische praktijken en klinieken, b. particulieren (consumenten) en c. Internationale klanten.

1.4 Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Afnemer en Supportho tot het leveren van diensten en/of goederen door Supportho ten behoeve van Afnemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Supportho in het kader van haar bedrijfsuitoefening gedaan c.q. gesloten.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer te kennen dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg worden afgeweken.

2.4 Afwijkingen door Supportho ten gunste van de afnemer hebben nimmer een terzijdestellen van deze algemene voorwaarden in andere gevallen tot gevolg. Afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Supportho deze algemene voorwaarden in het verleden soepel heeft toepast.

2.5 Overeenkomsten en/of nadere afspraken, buiten de mondelinge of schriftelijke (waaronder uitdrukkelijk ook wordt verstaan in deze algemene voorwaarden: per e-mail) opdracht om met Supportho, dan wel met ondergeschikt personeel van Supportho gemaakt, verbinden Supportho slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Supportho zijn bevestigd.

2.6 Indien ook de afnemer naar de toepasselijkheid van zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn bij gebleken strijdigheid, desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Supportho uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer instemt.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Supportho zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en kunnen in ieder geval binnen zeven werkdagen na uitbrenging door Supportho worden herroepen.

3.2 Elke aanbieding is, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden.

3.3 De afnemer is verantwoordelijk voor (het aanleveren van) de juiste gegevens en specificaties voor een te leveren/vervaardigen maatwerkproduct (medische hulpmiddelen en/of implantaten) en staat in voor de correctheid van de door/via hem en/of op zijn verzoek aangeleverde informatie. Het aanbod van Supportho bevat (vervolgens) een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Supportho gebruikmaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Supportho niet.

3.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Supportho.

3.5 Supportho is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

3.6 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Supportho dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling mede.

Artikel 4 – Levering

4.1 De goederen worden, indien van toepassing, geleverd op het afleveradres dat afnemer heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Indien afnemer een ander afleveradres wenst, dient dit per telefoon of e-mail aan Supportho te worden doorgegeven.

4.2 De door Supportho opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Met het aangaan van de overeenkomst accepteert afnemer de aangegeven leveringstermijn. De leveringstermijn gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve goedgekeurde tekeningen en/of foto’s, te fixeren medische hulpmiddelen, etc., in het bezit zijn van Supportho en aan de noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de overeenkomst is voldaan.

4.3 Overschrijding van deze leveringstermijn leidt niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens Supportho in verzuim kan geraken.

4.4 Vanaf het moment van de aflevering van goederen, is de zaak reeds voor risico van de afnemer. In geval van schade tijdens het transport moet afnemer hiervan binnen zeven dagen na aflevering melding doen bij Supportho.

4.5 Leveringen in gedeelten moeten, indien van toepassing, door de afnemer worden aanvaard. Ten aanzien van leveringen in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de gehele order/opdracht onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de termijn voor betalingen en de termijn waarbinnen dient te worden gereclameerd.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Prijsopgaven worden door Supportho steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen en zijn (bij levering aan niet-consumenten), tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, exclusief BTW en exclusief verzendkosten. De vermelde prijzen zijn in euro’s. Bij levering aan consumenten worden alle toeslagen, zoals BTW, en verzendkosten wel vermeld.

5.2 Indien de prijzen van bepaalde goederen en/of diensten niet in de overeenkomst zijn vermeld, geschieden deze leveringen en diensten op basis van nacalculatie.

5.3 Indien zich voor de levering, doch na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, is Supportho gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een en ander geldt ook, indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Als zich een dergelijke situatie bij consumenten voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is (uitsluitend) de consument na zo’n prijsverhoging gerechtigd binnen 30 dagen na de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden, voor zover die nog niet is uitgevoerd.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders door Supportho is aangegeven, dient betaling vooraf te geschieden.

6.2 Betaling dient te geschieden middels bancaire overschrijving, middels vooruitbetaling op de door Supportho (op de factuur) aangegeven bankrekening; of middels automatische incasso door Supportho.

6.3 Betalingen zullen worden gedaan in euro’s.

6.4 Bij overschrijding van de geldende betalingstermijn is de afnemer vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim. Vanaf die dag is Supportho gerechtigd bij  consumenten de wettelijke vertragingsrente en bij niet-consumenten de wettelijke handelsrente aan de afnemer in rekening te brengen.

6.5 Supportho is voorts gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (en bij consumenten na verzending van de zogenaamde ’14-dagen-brief’) aan afnemer alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, welke verband houden met het innen van de factuur of facturen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het aan Supportho te betalen factuurbedrag en eventuele rente, e.e.a. met een minimum van € 50,00, en onverminderd het recht van Supportho om hogere kosten in rekening te brengen, indien deze door hem aantoonbaar gemaakt kunnen worden.

6.6 Het is de afnemer, geen consument zijnde, niet toegestaan om een vordering van Supportho, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van afnemer.

6.7 Geen enkele klacht, schade- of garantieclaim, welke afnemer tegen Supportho meent te kunnen inroepen, geeft afnemer het recht om de nakoming van zijn/haar verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of zelfs als vervallen te beschouwen.

6.8 De vordering van Supportho op afnemer is, inclusief eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, terstond en geheel opeisbaar, ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst aan de zijde van afnemer, dan wel ingeval van executoriaal beslag op de aan afnemer toebehorende zaken, dan wel indien surseance van betaling of het faillissement van afnemer wordt aangevraagd of de WSNP van toepassing wordt verklaard. Afnemer wordt in gevallen als in dit lid omschreven geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

6.9 In geval van niet tijdige betaling, dan wel andere omstandigheden als in artikel 6.8 omschreven, is Supportho gerechtigd de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel (te hare keuze) de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig jegens afnemer te worden.

Artikel 7 – Aanvullingen en wijzigingen

7.1 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Supportho slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

7.2 Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop Supportho geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.

7.3 Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van Supportho als gevolg van aanvullende afspraken, mogen aan afnemer worden doorberekend.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

8.1 De persoonsgegevens van afnemer zullen worden opgenomen in bestanden van Supportho en waar nodig, en in dat geval met expliciete kennisgeving aan en voor zover vereist toestemming van de betrokkene, worden gedeeld met leveranciers van medische hulpmiddelen. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van afnemer.

8.2 Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van Supportho. Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien de gegevens niet correct zijn.

8.3 De aan Supportho verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantrelatie die hieruit ontstaat te beheren, met daarin inbegrepen het bewaren van de (medische) gegevens als dossier ten behoeve van een eventueel vervolgtraject en/of discussies, het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude en/of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zolang de relevante persoonsgegevens nodig zijn voor (elk/een van) deze doeleinden zullen deze persoonsgegevens bewaard blijven. Supportho neemt de vereiste technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de gegevensbescherming, een en ander conform de AVG en UAVG.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 Supportho behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Supportho op afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens Supportho.

9.2 Tot het moment van volledige betaling van de koopprijs, met inbegrip van eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, is afnemer, behoudens schriftelijke toestemming van Supportho, niet bevoegd het door hem/haar van Supportho gekochte te (doen) implanteren, dan wel de eigendom van het gekochte over te dragen.

9.3 Het risico van door Supportho geleverde artikelen gaat, onverminderd het door Supportho bedongen eigendomsvoorbehoud, op afnemer over vanaf het moment van aflevering van de artikelen aan afnemer. Voor eventuele schade aan het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud rust, welke tijdens het verblijf bij afnemer ontstaan, is Supportho onder geen enkel beding aansprakelijk.

9.4 Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Supportho geleverde en/of beschikbaar gestelde artikelen, ontwerpen, (proef)modellen, tekeningen, enz, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Supportho garandeert niet dat de aan afnemer geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig, ongeschreven, intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10 – Adviezen

10.1 Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Supportho krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

10.2 Afnemer (categorie a) of diens zorgverlener is verantwoordelijk voor de ontwerpen, berekeningen, tekeningen namens en door hem gemaakt en voor de functionele geschiktheid van de door hem voorgeschreven materialen en/of producten.

Artikel 11 – Garantie

11.1 Ten aanzien van door Supportho geleverde artikelen, verstrekt Supportho slechts garantie indien en voor zover deze door de leveranciers van Supportho aan Supportho wordt verstrekt.

11.2 Zo er sprake is van garantie, dan geldt deze slechts in geval van eventuele fabricagefouten en/of defecten die zich voordoen bij normaal gebruik van de door Supportho geleverde zaak overeenkomstig de gebruikelijke en normale bestemming en derhalve niet indien er sprake is van onoordeelkundige opslag, implanteren, behandeling of onjuist gebruik, dan wel het niet opvolgen van eventueel verstrekte onderhoudsvoorschriften.

11.3 Geen garantie wordt verstrekt gedurende het tijdvak dat afnemer in gebreke is met de voldoening van de verplichtingen zijner-/harerzijds jegens Supportho.

11.4 De door Supportho verstrekte garantie strekt zich onder geen beding verder uit dan het kosteloos leveren van het ontbrekende deel van de zaak, dan wel het kosteloos herstellen of vervangen van de zaak waaraan zich het gebrek dat onder de verstrekte garantie valt voordoet, dit ter keuze van Supportho. Ten gevolge van het naleveren van het ontbrekende onderdeel, dan wel het herstel of de vervanging van de geleverde zaak treedt Supportho in alle rechten welke afnemer geldend zou kunnen maken jegens de fabrikant of importeur van de zaak.

11.5 Indien de door Supportho geleverde zaak door een derde is gerepareerd of bewerkt c.q. behandeld, komt de door Supportho verstrekte garantie te vervallen, e.e.a. behoudens het geval dat Supportho schriftelijk heeft ingestemd met reparatie of bewerking c.q. behandeling door een derde.

11.6 Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen is Supportho slechts binnen Nederland gehouden tot nakoming van zijn in de voorgaande bepalingen omschreven garantieverplichtingen.

Artikel 12 – Klachten

12.1 Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de aflevering controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomen.

12.2 Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 8 dagen na feitelijke levering per e-mail bij Supportho worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt van afnemer geacht dat het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk is aanvaard.

12.3 Ieder recht tot klachten, indien en zodra afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan Supportho redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.

12.4 Klachten ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, e.d. worden niet gehonoreerd.

12.5 Supportho is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens Supportho, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer, geen consument zijnde, zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.

12.6 Indien de klachten van afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal Supportho na overleg met afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn opnieuw leveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan Supportho overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door afnemer is slechts mogelijk met medewerking van Supportho.

12.7 Indien de klachten van afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn opnieuw leveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is Supportho gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door afnemer is slechts mogelijk met medewerking van Supportho.

Artikel 13 Retourbeleid

13.1 Custom made producten, zoals op maat gemaakte protheses, kunnen niet worden geretourneerd. Voor zover sprake is van consumentenkoop, vormt dit een uitzondering op het herroepingsrecht.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Supportho, behoudens haar opzet of grove nalatigheid niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winsterderving, zaakschade, personenschade (deze aansprakelijkheidsbeperking t.a.v. personenschade geldt niet indien met een consument wordt gecontracteerd) of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor afnemer en/of derden mocht ontstaan. Supportho is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.

14.2 Iedere aansprakelijkheid van Supportho is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Supportho voor de desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.

14.3 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is Supportho voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens Supportho aansprakelijk zijn en verhaal bieden.

14.4 Supportho is niet aansprakelijk indien afnemer de schade niet binnen 8 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, per e-mail aan Supportho heeft gemeld.

14.5 Supportho bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

14.6 Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele rechtsvorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.

Artikel 15 – Vrijwaring

15.1 Afnemer zal Supportho volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Supportho zou kunnen rusten met betrekking tot door Supportho geleverde zaken of verrichte diensten, voor zover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op Supportho rust.

Artikel 16 – Ontbinding

16.1 Indien de afnemer in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de met Supportho gesloten overeenkomst, dan wel bij aanvraag van het faillissement van de afnemer,  toepassing van de WSNP, (voorlopige) verlening van surseance van betaling of liquidatie, wordt de afnemer geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Supportho gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, e.e.a. ter keuze van Supportho en e.e.a. onverminderd het recht van Supportho om van afnemer ter zake door hem ten gevolge van de opschorting c.q. ontbinding geleden schade een vergoeding van afnemer te vorderen.

16.2 Ingeval van een opschorting, dan wel ontbinding door Supportho van de door hem met de afnemer gesloten overeenkomst als omschreven in het voorgaande lid, is Supportho op generlei wijze schadeplichtig jegens de afnemer.

Artikel 17 – Overmacht

17.1 Supportho heeft te allen tijde het recht om de met afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien Supportho, dan wel haar toeleveranciers, dan wel andere rechtspersonen waarvan zich bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst bedient, door overmacht verhinderd is/zijn om zijn/hun verplichtingen na te komen.

17.2 Onder overmacht, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt verstaan: iedere tekortkoming welke niet aan Supportho kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Hieronder valt in ieder geval: staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, weigering van in- of uitvoervergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, niet tijdige levering of ondeugdelijke levering van verpakkingsmaterialen, grondstoffen of hulpgrondstoffen, onverschillig of deze omstandigheden zich bij Supportho, dan wel bij zijn leveranciers, dan wel andere rechts- personen waarvan Supportho zich bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst bedient, voordoen.

Artikel 18 – Communicatie

18.1 De communicatie tussen Supportho en afnemer zal voornamelijk via telefoon of e-mail plaatsvinden. Supportho is niet aansprakelijk voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en Supportho en derden.

18.2 De inhoud van de sites, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Supportho op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Supportho kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Supportho is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de desbetreffende informatie, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Supportho.

18.3 Niets van de sites van Supportho mag door derden zonder toestemming van Supportho gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Supportho.

Artikel 19 – Nietigheid/vernietigbaarheid bepaling Algemene Voorwaarden

19.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

19.2 In een geval als in het voorgaande lid omschreven, wordt de nietige c.q. vernietigde bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 20 – Geschillen

20.1 Alle geschillen welke betrekking hebben op de uitleg, dan wel de naleving van deze algemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank Rotterdam of de volgens de wet dwingendrechtelijk bevoegde rechter.

20.2 Op alle overeenkomsten welke door Supportho, onder de vigeur van deze algemene voorwaarden worden aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.3 Door geen der voorgaande bepalingen worden de rechten, die voor Supportho uit het gemene recht voortvloeien, op welke wijze dan ook beperkt.

Artikel 21 – Aanvragen voorwaarden

21.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Supportho via email: info@supporthomedical.nl